Statut

S T A T U T

ZAGREBAČKOG DIJABETIČKOG DRUŠTVA

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), Zagrebačko dijabetičko društvo na skupštini održanoj 1. lipnja 2015. donijelo je

STATUT
ZAGREBAČKOG DIJABETIČKOG DRUŠTVA

I
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom  prema članku 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) reguliraju se odredbe o
• nazivu i sjedištu,
• o zastupanju,
• izgledu pečata,
• o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima,
• djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
• o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,
• o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,
• pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova
• načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,
• izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,
• izboru i opozivu likvidatora udruge,
• prestanku postojanja udruge,
• o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te
• o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Zagrebačko dijabetičko društvo ( u daljem tekstu: Društvo ) je socijalno-humanitarna organizacija kojoj je cilj unaprjeđenje medicinske i socijalne zaštite oboljelih od šećerne bolesti.
Društvo djeluje samostalno , neovisno od utjecaja struktura politike i vlasti.
Društvo u svome djelovanju poštuje jednakost svih svojih članova bez obzira na dob, nacionalnu , vjersku, političku, rasnu i druge pripadnosti.
Društvo ima svojstvo pravne osobe, a kao udruga upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 3.
Naziv Udruge je: ZAGREBAČKO DIJABETIČKO DRUŠTVO
Skraćeni naziv udruge je: ZDD
Naziv na engleskom jeziku je: ZAGREB DIABETES SOCIETY
Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjedništvo Zagrebačkog dijabetičkog društva.

Članak 4.
Društvo zastupa Predsjednik. Predsjedništvo može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

Članak 5.
U slučaju spriječenosti Predsjednika za rad, sve funkcije, prava i obaveze preuzima Dopredsjednik Društva ili osoba koju ovlasti Predsjedništvo.

Članak 6.
Zagrebačko dijabetičko društvo je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu.
Zagrebačko dijabetičko društvo neprofitna je pravna osoba.

Članak 7 .
Društvo ima znak , pečat i štambilj.
Znak Društva je stilizirana otvorena šaka koja drži jabuku. Pored crteža je ispisan tekst: Zagrebačko dijabetičko društvo.
Pečat Društva je okruglog oblika promjera 30 mm. U sredini je znak Društva, a oko njega je kružno tekst: u gornjem dijelu ZAGREBAČKO DIJABETIČKO DRUŠTVO.
Štambilj Društva je pravokutnog oblika veličine 15×50 mm. Na njemu je tekst sa nazivom i adresom Društva, a može imati i znak Društva.

II
CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA TE DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 8.
Udruga je osnovana s ciljem promicanja zdravlja, prevencije i unapređenja kvalitete života osoba oboljelih od šećerne bolesti. Udruga  posebno brine o mladim osobama oboljelim od dijabetesa tipa 1, djeci oboljeloj od dijabetesa tipa 1, te osobama oboljelim od dijabetesa tipa 2.
Društvo sukladno ciljevima djeluje na području zaštite zdravlja.

Članak 9.
Radi ostvarivanja optimalnih rezultata u izvršavanju zadatka, Društvo može osnivati Klubove. Klub je organizacijski oblik Društva i nema status pravne osobe. Odluku o osnivanju kluba donosi Predsjedništvo Društva, a potvrđuje Skupština. Odluka mora sadržavati odredbe o nazivu, sjedištu, ustroju, i predsjedniku kluba.
Klubovi se osnivaju po teritorijalnom ili drugim principima.
Klub može donijeti svoj poslovnik koji mora biti u skladu sa Statutom Društva. Poslovnik potvrđuje Predsjedništvo Društva.
Društvo se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svog djelovanja temeljem odluke Skupštine.
Društvo se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije temeljem odluke Skupštine.

Članak 10.
Djelatnosti Društva su:
• suradnja sa strukturama vlasti, gospodarskim i uslužnim tvrtkama, a posebno sa zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi, Crvenim križem, te drugim socijalno-humanitarnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
• poticanje donošenja zakonskih odredbi u interesu oboljelih od šećerne bolesti
• uspostavljanje i održavanje neposrednih kontakata s oboljelima, osobama koje sa njima
žive, koje o njima brinu i sa medicinskim stručnjacima
• davanje obavijesti o šećernoj bolesti oboljelima , članovima njihovih obitelji i ostalim zainteresiranim osobama putem tiskanih, elektronskih i audio-vizualnih materijala, predavanja, javnih medija i dr.
•  organiziranje raznih oblika tečajeva zdravstvenog odgoja i edukativno-rekreativnih zajedničkih boravaka oboljelih od šećerne bolesti
• izdavanje časopisa i drugih tiskanih materijala ,te audio – vizualnih materijala namijenjenih zdravstvenom odgoju oboljelih od šećerne bolesti
• kroz društvenu suradnju i prijateljstvo s domaćim i inozemnim udrugama i institucijama, u svrhu poboljšanja kvalitete življenja s dijabetesom, podizanje svjesnosti i osnaživanja pojedinaca kroz zajedništvo
Gospodarske djelatnosti Društva su organiziranje tečajeva i seminara, izdavačka djelatnosti i promidžbene djelatnosti.

Članak 11.
Djelovanje Udruge je javno. Javnost djelovanja se ostvaruje obavještavanjem članova Udruge o njezinom radu, značajnim događanjima te ostalim aktivnostima koje provodi, putem vlastitog informativnog glasila, web stranica Udruge te ostalih društvenih kanala.

III
ČLANSTVO  U UDRUZI

Članak 12.
Članovi Društva mogu biti:
a) redovni
b) podupirući i počasni
Članstvo u društvu je dobrovoljno.
a) REDOVNI ČLANOVI

Članak 13.
Redovni članovi Društva mogu biti :
• osobe oboljele od šećerne bolesti
• osobe koje žive sa oboljelim od šećerne bolesti, svi koji o njima brinu
• osobe koje posredno ili neposredno sudjeluju u znanstvenim istraživanjima šećerne bolesti, u zaštiti od te bolesti ili u liječenju osoba koje boluju od šećerne bolesti
• osobe koje ne boluju od šećerne bolesti ali žele pomoći ostvarivanju ciljeva Društva

Članak 14.
Status redovnog člana Društva stječe se ispunjavanjem pristupnice i uplatom članarine.
b) PODUPIRUĆI I POČASNI ČLANOVI

Članak 15.
Podupirući članovi mogu biti pravne i fizičke osobe.
Počasni članovi mogu biti pojedinci.
Odluku o proglašenju podupirućeg ili počasnog člana donosi Skupština Društva na prijedlog Predsjedništva.
Počasni članovi Društva oslobođeni su od plaćanja članarine.

Članak 16.
Visinu članarine određuje Skupština na prijedlog Predsjedništva.

IV
PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI TE STEGOVNE ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Članak 17.
Prava člana su da :
• sudjeluje u redovnom radu, aktivnostima i djelatnostima Društva
• iznosi svoje mišljenje kao i prijedloge za bolji rad
• bude obaviješten o radu i odlukama struktura Društva
• sudjeluje u donošenju odluka neposredno ili preko izabranih predstavnika
• da bira i bude biran u sve organe Društva
• nabavlja preko Društva sredstva za liječenje i kontrolu stanja bolesti pod povoljnijim uvjetima.

Članak 18.
Dužnosti člana su da :
• radi u skladu sa principima i Statutom Društva
• aktivno sudjeluje u radu Društva prema svojim sposobnostima , sklonostima i znanju
• provodi zajedničke zaključke i preuzete obaveze
• čuva i razvija ugled Društva
• redovito plaća članarinu

Članak 19.
Registar članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Društvu.

Članak 20.
Članstvo u Društvu prestaje:
• neplaćanjem članarine duže od jedne godine
• pisanom izjavom o istupanju iz članstva
• smrću
• prestankom postojanja Društva
• isključenjem
Član može biti i isključen iz Društva ako postupa protivno odredbama ovog Statuta i narušava ugled Društva
Odgovornost utvrđuje i odluku o isključenju donosi u pisanom obliku Predsjedništvo Društva .
Na odluku o isključenju, u roku od 15 dana od njenog primitka , član podnosi Skupštini žalbu u pisanom obliku. Skupština na svojoj prvoj narednoj sjednici raspravlja o primljenoj žalbi i donosi konačnu odluku.

Članak 21.
Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

V
TIJELA UPRAVLJANJA, ZASTUPANJE I NADZOR DRUŠTVA
TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 22.
Radom Društva upravljaju:
• Skupština
• Predsjedništvo
• Predsjednik
• Tajnik
• Nadzorni odbor

SKUPŠTINA

Članak 23.
Skupština je najviši organ Društva, a čine je svi poslovno sposobni redovni članovi Društva.

Članak 24.
Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Skupštinu saziva Predsjedništvo Društva. Izvanredna skupština saziva se na zahtjev najmanje 50 članova ili na zahtjev Nadzornog odbora Društva.
Dnevni red i datum održavanja skupštine objavljuju se najmanje 15 dana prije održavanja.
Ukoliko Predsjedništvo Društva ne sazove Izvanrednu sjednicu, na zahtjev predlagatelja u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva, sjednicu Skupštine sazvat će sami predlagatelji.
U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana koji su upisani u Registar članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 25.
Skupština se može održati ako je prisutna natpolovična većina članova Skupštine. Ako u zakazano vrijeme održavanja skupštine nije prisutno toliko članova Skupštine, skupština se odgađa za 30 minuta, a tada može početi ako je prisutno najmanje 30 članova Skupštine.
Odluke se donose na Skupštini većinom glasova nazočnih članova.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Zagrebačkog dijabetičkog društva. O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar te dva ovjerovitelja. On se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 26.
Skupština:
• usvaja statut Društva, te njegove izmjene i dopune
• usvaja poslovnik o radu Skupštine
• usvaja pravilnik o financijsko- materijalnom poslovanju Društva
• usvaja godišnji plan i program rada
• usvaja financijski plan
• donosi odluku o visini godišnje članarine
• usvaja izvještaj o radu za proteklu godinu
• potvrđuje osnivanje klubova
• bira i razrješava članove Predsjedništva Društva iz svojih redova
• bira i razrješava Nadzorni odbor Društva
• obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom

PREDSJEDNIŠTVO DRUŠTVA

Članak 27.
Predsjedništvo je izvršni organ Društva i za svoj rad odgovara Skupštini Društva.
Predsjedništvo broji 9 članova i do 3 zamjenika članova koje bira Skupština među svojim redovitim članovima.
Mandat članova Predsjedništva je 2. godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 28.
U slučaju svojevoljnog istupa ili odluke Predsjedništva o isključenju člana Predsjedništva, Predsjedništvo kooptira novog člana, koji obvezno mora biti potvrđen na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine. Predsjedništvo može kooptirati najviše do tri člana Predsjedništva.
Mandat tog člana je do sljedeće izborne Skupštine.

Članak 29.
Predsjedništvo u okviru svojih zadataka i ovlaštenja:
• bira iz svojih redova predsjednika i dopredsjednika Društva
• imenuje blagajnika, tajnika, odgovornu osobu za uređivanje časopisa Društva i članove koji prema potrebi zastupaju Društvo
• angažira prema potrebi stručne osobe za vođenje računovodstvenih i administrativnih poslova
• osniva po potrebi stalna ili povremena stručna ili radna tijela Predsjedništva i imenuje njihove predsjednike i članove
• donosi poslovnik o radu Predsjedništva Društva
• donosi poslovnik o osnivanju klubova
• donosi prema potrebi i druge poslovnike i pravilnike,
• potvrđuje sve pravilnike i poslovnike koje samo Predsjedništvo ne donosi a tiču se rada Društva i njegovih klubova
• provodi odluke i zaključke Skupštine Društva
• bira delegate koji predstavljaju Društvo u drugim udrugama
• organizira i prati ostvarivanje dogovorenih zadataka i aktivnosti
• saziva sjednice Skupštine i za njih priprema materijale
• predlaže Skupštini godišnji plan i program rada
• predlaže Skupštini financijski plan
• usvaja prijedlog zaključnog računa i daje ga na potvrdu Skupštini
• odlučuje o realizaciji financijskog plana
• odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada članovima društva i drugima
• odlučuje o isključenju članova iz Društva
• odlučuje o promjeni adrese sjedišta Društva
• obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti

Članak 30.
Predsjedništvo radi u sjednicama, a prema Poslovniku o radu Predsjedništva.
Sjednice se održavaju najmanje jedanput mjesečno.
Sjednice su pravovaljane ako im je prisutna natpolovična većina članova.
Odluke Predsjedništva su pravovaljane ako za njih glasuje najmanje natpolovična većina prisutnih.
Predsjedništvo može odlučivati i na telefonskim sjednicama.
Sjednice Predsjedništva su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 31.
Predsjednik rukovodi Društvom, predstavlja ga i zastupa.

Članak 32.
Predsjednik:
• predsjedava sjednicama Predsjedništva
• organizira i rukovodi radom i poslovanjem Društva
• obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama Skupštine i Predsjedništva

Članak 33.
Predsjednika bira Predsjedništvo među svojim članovima.
Predsjednika se bira na vrijeme od 2 godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
Predsjednik je za svoj rad odgovoran Predsjedništvu i Skupštini.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik Društva. Mandat Dopredsjednika traje 2 godine.

Članak 34.
Tajnik
Administrativne i financijske poslove organizira i za njih odgovara Predsjednik odnosno Tajnik Društva, kojeg bira Predsjedništvo. Tajnik Društva vodi registar članova te je odgovoran za svoj rad Predsjedništvu i Skupštini Društva.

NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

Članak 35.
Nadzorni odbor nadgleda financijsko- materijalno poslovanje Društva.
Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini Društva.

Članak 36.
Nadzorni odbor ima 3 člana i 3 zamjenika koji bira Skupština među redovitim članovima Društva.
Članovi i zamjenici Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 2 godine.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi među sobom.

Članak 37.
Nadzorni odbor
• nadzire zakonitost u financijskom i materijalnom poslovanju Društva
• prati i kontrolira ostvarenje financijske politike i plana
• kontrolira namjensko korištenje financijskih sredstava
• predlaže mjere za sprječavanje i otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u financijskom i materijalnom poslovanju

Članak 38.
O svojim nalazima Nadzorni odbor izvještava Predsjedništvo i Skupštinu.
O nezakonitostima i nepravilnostima koje se na vrijeme ne otklone, Nadzorni odbor će sazvati izvanrednu skupštinu Društva.

Članak 39.
Nadzorni odbor radi na sjednicama, a nalaze, mišljenja i odluke donosi većinom glasova.

Članak 40.
Tijela i djelatnici Društva dužni su Nadzornom odboru pružiti zahtijevane podatke, omogućiti uvid u dokumente i osigurati uvjete za rad.
Nadzorni odbor može tražiti da Predsjedništvo osnuje stručne komisije za određene zadatke.

Članak 41.
Rad Nadzornog odbora može se pobliže odrediti poslovnikom kojega donosi sam odbor.
Likvidator

Članak 42.
Likvidatora Društva imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga.
Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja udovoljava zakonskim uvjetima za zastupanje Društva.

VI
IMOVINA DRUŠTVA

Članak 43.
Društvo je vlasnik imovine koju čine:
• sredstva za rad
• financijska sredstva

Za imovinu je odgovoran Predsjednik Društva, odnosno osoba koju on odredi.
Imovina Društva osigurava se kod osiguravajućeg društva.

Članak 44.
Sredstva za rad Društva su:
• uredska oprema
• inventar
• potrošni materijal

O sredstvima za rad društva vodi se evidencija u skladu sa postojećim propisima.

Članak 45.
Izvori financiranja društva su:
• Članarina
• dobrovoljni prilozi
• uplate donatora
• doznake sponzora
• darovanja
• ostavine građana
• gospodarske djelatnosti
• namjenska sredstva za rad Društva iz domaćih i međunarodnih humanitarnih organizacija
• sredstva iz proračuna i fondova
• kamate na uložena sredstva
• ostali prihodi u skladu sa zakonom

Članak 46.
Plan prihoda i rashoda utvrđuje se za svaku godinu financijskim planom.
Za izvršenje financijskog plana odgovorno je Predsjedništvo Društva.

Članak 47.
Sredstva Društva mogu se koristiti samo namjenski i u skladu sa usvojenim financijskim planom za tekuću godinu.

Članak 48.
Financijsko poslovanje Društva organizira se i vodi u skladu sa pravilnikom o financiranju i financijsko- materijalnom poslovanju, kao i Zakonom i drugim propisima i uputama.

Članak 49.
Sve funkcije u tijelima Društva su dobrovoljne. Rad pojedinaca može se nagraditi prema količini i stručnosti obavljenih poslova, o čemu u svakom pojedinačnom slučaju odluku donosi Predsjedništvo.

Članak 50.
Financijsko- računovodstveni poslovi povjeravaju se za to stručnoj osobi.

Članak 51.
Financijsko poslovanje Društva obavlja se preko žiro- računa otvorenog u poslovnoj banci.

VI
PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 52.
Postojanje Društva prestaje ako Skupština procijeni da Društvo ne izvršava zadatke i ne postiže ciljeve radi kojih je osnovano, ili u slučajevima predviđenim zakonom.

Članak 53.
Odluka o prestanku rada Društva donosi Skupština.
U slučaju prestanka postojanja Društva, njegova imovina se može prenijeti na neku sličnu udrugu ili instituciju koja brine o oboljelima od šećerne bolesti i ima iste ili slične statutarne ciljeve.

VII
POSTUPAK ZA DONOŠENJE STATUTA

Članak 54.
Statut donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva.

Članak 55.
Nacrt prijedloga Statuta utvrđuje Predsjedništvo ili radno tijelo kojega imenuje Predsjedništvo. Utvrđeni Nacrt prijedloga Statuta daje se na uvid članovima Društva. Eventualne primjedbe dostavljaju se radnom tijelu za Statut u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave Nacrta prijedloga Statuta.
Nakon razmatranja primjedbi utvrđuje se konačni Nacrt prijedloga Statuta i dostavlja s obrazloženjem Predsjedništvu radi utvrđivanja Prijedloga Statuta.

Članak 56.
Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanim za njegovo donošenje uz obrazloženi zahtjev članova Društva.

Članak 57.
Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština ili tijelo koje ona izabere.

Članak 58.
Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske.

VIII
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.
Za svoje obaveze Društvo odgovara svojom imovinom.

Članak 60.
U sporovima između Društva i njegovih članova odlučuje Predsjedništvo u prvom stupnju, a u drugom Skupština Društva.

Zagrebačko dijabetičko društvo na skupštini održanoj 6. ožujka 2017. godine donijelo je

D O P U N E    S T A T U TA
ZAGREBAČKOG DIJABETIČKOG DRUŠTVA

Dopune čl. 26. Statuta:
– načina raspolaganja i visine iznosa novčanih sredstava kojima raspolaže Skupština  –  od 30.000,00 kn

Dopune čl. 29. Statuta:
– donosi odluke o planu rada te financijskome planu do 31. prosinca tekuće godine za iduću godinu
– načina raspolaganja visine iznosa novčanih sredstava kojom raspolaže Predsjedništvo – do 30.000,00 kn

Dopune čl. 32. Statuta:
– načina raspolaganja visine iznosa novčanih sredstava kojim raspolaže Predsjednik /ca  – do 2.000,00 kn

Zagreb, lipanj 2017.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann